?ндірістік дизайн


?ндірістік дизайн


?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайн

Ндірістік дизайн Пнні коды KV PD 5305 - азастан - дизайн и интерьер

?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайн

Интерьерлік дизайн фото и картинки

Зіні сапасына сйкес (лшем, форма, тс.) бірдей элементтерді айталау алай аталады: A) контраст; B) тс; C) ?ндірістік дизайн тепе-тедік; D) симметрия; E) ассиметрия. Тепе-тедік жне гармониямен реттелуді ерекше трі ретінде кзбен абылданатын, симметрияны нкте, ось немесе жазытыына атысты элементтерді тепе-те орналасуы алай аталады: A) контраст; B) тс; C) тепе-тедік; D) симметрия; E) ассиметрия. айсысы симметрияны трлеріне жатады: A) айналы; B) осьтік; C) жазытыты; D) айналы-осьтік; E) кеістіктік. Дизайн дегеніміз не: A) мазмны, сипаттамасы жне таайындалуы ескертілінген кркемдік туындыны масатта баыттап ру; B) бл ым грек тілінен аударанда.

Композицияны негізгі задарына айсысы жатады: A) Бтіндік жне ?ндірістік дизайн бірлік, тепе-тедік. B) Бтіндік жне бірлік, тепе-тедік, атар баыну; C) Бтіндік жне бірлік, атар баыну; D) Бтіндік жне бірлік, тепе-тедік, атар баыну, реттілік; E) Бтіндік жне бірлік, тепе-тедік, реттілік. Барлы элементтер бір-бірімен балансталан композицияны кйі алай аталады: A) бтінділік; B) бірлік; C) тепе-тедік; D) атар баыну; E) реттілік. Барлы элементтер баынатын композицияны ортасын белгілеу (доминанттар) алай аталады: A) бтінділік; B) бірлік; C) тепе-тедік; D) атар баыну; E) реттілік. Загрузка. лшем, форма, тс, кеістікке атынасы жне т.б. категориялары.

Симметрия дегенді алай тсінесіз: A) зіні сапасына сйкес (лшем, форма, тс.) бірдей элементтерді айталау; B) барлы элементтер баынатын композицияны ортасын белгілеу (доминанттар C) лшем, форма, тс, кеістікке атынасы жне т.б. категориялары бойынша элементтерді, заттарды, формаларды жне басаларыны ерекшеліктерін айыру; D) тепе-тедік жне гармониямен реттелуді ерекше трі ретінде кзбен абылданатын, симметрияны нкте, ось немесе жазытыына атысты элементтерді тепе-те орналасуы; E) азіргі тада андайда бір себепті олданыла алмайтын болашаты жобаларды дизайны. Футородизайн деген не: A) зіні сапасына сйкес (лшем, форма, тс.) бірдей элементтерді айталау; B) барлы элементтер.


?ндірістік дизайн

?ндірістік дизайнДата:

Рейтинг:
9